На 21.03.2022г. ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП №
BG16RFOP002-2.089-2619-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
Общата стойност на проекта е 50 000 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 42 500лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално
съфинансиране.
Продължителност на проекта: 3 месеца.
Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за ИНТЕРКАРС.БГ
ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19